رویدادها

پارسیدورا سعی دارد به مناسب انتشار هر نسخه جدید در یکی از شهرهای ایران مراسمی داشته باشد.

اولین مراسم در تهران در تاریخ هشت مهر ۱۳۸۹ خواهد بود